Tag: ทานมีผล

ทานมีผล?

March 6, 2015 | | มีผู้เข้าชมทั้งหมด 958 views 0

ทานมีผล?

ทานที่ให้นั้นจะมีผลสูงสุดก็ต่อเมื่อปัจจัย 3 ประการนี้บริสุทธิ์
๑. ผู้ให้
๒. สิ่งที่ให้
๓. ผู้รับ

– – – – – – – – – –
๑.ในส่วนของผู้ให้ถ้าจิตนั้นปนไปด้วยการให้ที่หวังผล เช่นให้ทานแล้วหวังให้ได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ หรือการให้ใดๆก็ตามที่ทำให้จิตใจจมอยู่กับความโลภ โกรธ หลง ผู้ให้นั้นย่อมไม่บริสุทธิ์

๒.สิ่งที่ให้นั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ตาม ในกรณีของวัตถุนั้นต้องเป็นของที่ได้มาโดยสุจริต หากเป็นของที่ขโมยมา ฉ้อโกงมา พรากของผู้อื่นมา แย่งชิงผู้อื่นมา ก็เป็นของที่ไม่บริสุทธิ์

ในส่วนที่จับต้องไม่ได้เช่นธรรมทาน การให้ธรรมเป็นทานนั้น หากธรรมนั้นเป็นมิจฉาธรรม เป็นธรรมที่ผิด เป็นสิ่งที่ล่อลวงให้หลงวนอยู่ในโลก ธรรมนั้นย่อมไม่บริสุทธิ์

๓. ผู้รับควรบริสุทธิ์จากกิเลส ไม่ใช่รับเพราะความโลภ ไม่ใช่รับเพราะนำมาสนองกิเลสส่วนตนหรือกลุ่มของตน แต่รับมาเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รับมาเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

การเป็นเนื้อนาบุญนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในรูปของพระหรือนักบวชเสมอไป แต่หมายถึงการที่เราทำสิ่งดีให้กับผู้รับ แล้วผู้รับนั้นสามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกต่อไปได้ นั่นเพราะคนที่มีกิเลสน้อยก็จะไม่ฉกฉวยเอาสิ่งที่ได้รับไว้เพื่อตนมาก และยังมีปัญญาในการใช้ทรัพย์หรือความรู้ที่ได้มานั้นสร้างประโยชน์ให้แผ่กระจายออกไปได้อีกด้วย